top of page
 • Writer's pictureManushya Foundation

รู้หรือไม่ว่าของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทยคือการเพิ่มการควบคุมเสรีภาพในโลกออนไลน์?อย่าเพิ่งกดออก

👉🏽 ดูแคมเปญรณรงค์เพื่อ #หยุดเผด็จการดิจิทัล #StopDigitalDictatorship ในอาเซียนของเรา;

👉🏽 อ่านงานที่ผ่านมาของเราเพื่อต่อต้านเผด็จการดิจิทัล และเรียกร้องให้พื้นที่ออนไลน์ทั่วอาเซียนมีความปลอดภัยและเปิดกว้าง

 1. รายงาน Freedom on the Net 2022: เสรีภาพทางอินเตอร์เน็ตในไทยยังคงตกอยู่ในอันตราย, 19 ตุลาคม 2565

 2. รายงานร่วมถึงผู้รายงานพิเศษแห่งองค์การสหประชาชาติ การส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก: เสรีภาพ อิสระ และความหลากหลายของสื่อ และความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มกราคม 2565

 3. รายงานร่วมถึงข้าหลวงใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ: การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบของภาคเทคโนโลยี และความโปร่งใสด้านธุรกิจ กุมภาพันธ์ 2565

 4. รายงานร่วมถึงข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ สิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล การสอดแนม การติดตามการสัมผัสด้วยเครื่องมือดิจิทัล การสอดส่องโซเชียลมีเดีย และการขอข้อมูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มิถุนายน 2565

 5. ข้อมูลความจริงด้านสิทธิดิจิทัล สำหรับ UPR (กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน) ของประเทศไทย รอบที่ 3, 9 กันยายน 2564

 6. รายงานร่วมด้านสิทธิดิจิทัล สำหรับ UPR (กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน) ของประเทศไทย รอบที่ 3, 25 มีนาคม 2564

References:

 • UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review (3rd Cycle), (21 ธันวาคม 2021) จาก https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/383/31/PDF/G2138331.pdf?OpenElement

 • UN Human Rights Council, The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet, UN Doc. A/HRC/38/L.10/Rev.1, (4 กรกฎาคม 2561) จาก https://www.osce.org/fom/78309?download=true

 • Engage Media, Thailand Computer Crime Act: Restricting Digital Rights, Silencing Online Critics, (8 มิถุนายน 2565) จาก https://engagemedia.org/projects/thailand-freedom-expression/

 • TLHR, ตุลาคม 65: จำนวนผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองยอดรวม 1,864 คน ใน 1,145 คดี, (3 ตุลาคม 2565) จาก https://tlhr2014.com/archives/50215

 • Article 19, Thailand: Content takedown rules will undermine free expression online, (15 ธันวาคม 2565) จาก https://www.article19.org/resources/thailand-content-takedown-regulation/

 • iLaw, ประกาศกระทรวงดีอี ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องลบเนื้อหาผิดกฎหมายภายใน 24 ชั่วโมง ตัดขั้นตอนการโต้แย้ง, (24 พฤศจิกายน 2565) จาก https://ilaw.or.th/node/6322


Comments


bottom of page