top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#วันการศึกษาสากล: มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงศึกษา!👩‍🎓 วันที่ 24 มกราคม คือวันการศึกษาสากล! การศึกษาไม่ใช่เพียงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานสากลเท่านั้น แต่ยังเป็นอาวุธอันทรงพลังที่ช่วยให้เราเดินตามความฝันได้ และอาจเปลี่ยนชีวิตของเราจากหน้ามือเป็นหลังมือก็ว่าได้


🚪 การให้ความรู้แก่คนรุ่นหลัง และเปิดโอกาสให้เขาได้เจอโลกกว้างเป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในที่สุด


🇹🇭 อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง กลุ่มคนชายขอบในประเทศไทยยังคงเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการเข้าถึงศึกษาที่มีคุณภาพ นี่คือตัวอย่างของปัญหาส่วนหนึ่ง


➡️ เด็กและเยาวชน LGBTIQ+ ต้องเจอกับการเลือกปฏิบัติในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลข้ามเพศเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่าง (เช่น ห้องน้ำสำหรับทุกเพศ)


➡️ เด็กและเยาวชนอีสานถูกห้ามไม่ให้ใช้ภาษาลาวในโรงเรียน ด้วยเหตุผลว่า ต้อง 'เคารพความเป็นไทย' ซึ่งส่งผลเสียหายต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นของพวกเขา


➡️ ชนพื้นเมืองจำนวนมากที่ไม่มีสัญชาติไทยถูกกีดกันและเข้าไม่ถึงการศึกษา


➡️ ผู้พิการยังไม่ได้รับการศึกษาที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับความต้องการของพวกเขา


➡️ การศึกษาแบบครอบคลุมยังไม่บรรลุผลสำเร็จสำหรับผู้พิการ โรงเรียนบางแห่งปฏิเสธที่จะรับคนพิการเข้าเรียน เนื่องจากปัญหาการขาดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการสอนผู้พิการ


➡️ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนที่เป็นลูกของผู้ก่อความไม่สงบ ถูกตีตราโดยคนรอบข้าง และเด็กหลายต้องออกจากโรงเรียนเพื่อทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ในกรณีที่ผู้หาเลี้ยงครอบครัวถูกจับกุมตัว


#WeAreManushyan ♾ มนุษย์เท่าเทียมกัน


✊ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงศึกษา ไม่ว่าจะมีสถานะทางเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ อายุ เพศ เพศวิถี หรือลักษณะอื่นใดก็ตาม เราขอชวนทุกคนร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับประกันว่าเด็กและเยาวชนทุกคนจะสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน!


👉 ไลค์ & แชร์โพสต์นี้ ช่วยเป็นหนึ่งเสียงที่จะทำให้เด็กทุกคนในไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ!


อ้างอิง


Comments


bottom of page