top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก: ชัยชนะที่น่าทึ่งของชนพื้นเมืองในอำเภออมก๋อย ประเทศไทย!สิ่งที่ชุมชนเครือข่าย IWNT พูดเกี่ยวกับเรา


ชนพื้นเมืองในประเทศไทยยังคงต่อสู้เพื่อให้รัฐบาลรับรองสัญชาติทางกฎหมาย ที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิ เช่น สิทธิในที่ดินของบรรพบุรุษ สิทธิในการให้ความยินยอมโดยเสรี และได้รับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา สิทธิในสัญชาติ สิทธิในวัฒนธรรมหรือสิทธิในสุขภาพ การศึกษา และมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ ผู้หญิงพื้นเมืองใช้ชีวิต "ต่อสู้ดิ้นรนในการต่อสู้" ซึ่งอัตลักษณ์ของพวกเขาในฐานะผู้หญิงและชนพื้นเมืองที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อพวกเธอ


ส่องรายงานการวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่นำโดยชุมชนของเรา: ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและกลยุทธ์ของเราในการนำความยุติธรรมมาสู่ชุมชนชายขอบ มักมีหลากหลายแง่มุม เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนมีส่วนรวมและเป็นเจ้าของ นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ร่วมทำงานกับเครือข่ายสตรีพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (IWNT) ซึ่งเป็นผู้รับช่วงต่อของมูลนิธิมานุษยะ เห็นได้ชัดเจนว่าการสนับสนุนสตรีพื้นเมืองของเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการสนับสนุนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนจะมีเครื่องมือและความรู้ที่เหมาะสมในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และท้ายที่สุดคืออนาคตของพวกเขาเอง
การวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมานุษยะเป็นรากฐานของการต่อสู้อันยาวนานเพื่อสิทธิพลเมืองและความยุติธรรม จากผลการสำรวจวิจัย ชุมชนอมก๋อย นำโดยนายพิบูลย์ ธุวมณฑล

ผู้นำชุมชนอมก๋อย ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนปัญหาการไร้สัญชาติและการทุจริตในอำเภออมก๋อย นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้รับเชิญเข้าร่วมการเปิดตัวรายงานวิจัยในหัวข้อ “เปล่งเสียงของเราเพื่อรักษาอนาคตของเรา” ในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งพวกเขาได้ทำความคุ้นเคยกับปัญหาเร่งด่วนของการไร้สัญชาติในอมก๋อย ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงเริ่มการสอบสวนหลังจากได้มีการหยุดไปในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อปลายปี 2562 และได้ข้อสรุปในปี 2564

คณะกรรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ (CERD) กล่าวถึงการละเมิดต่อชนพื้นเมืองของไทยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ผิดพลาด รวมถึงประเด็นปัญหาอื่น ๆComments


bottom of page