top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

#วันแห่งความยุติธรรมทางสังคม: “พลังในมือของคุณจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้สำหรับทุกคน”“พลังในมือของคุณจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้สำหรับทุกคน” - เนลสัน แมนเดลา


🗓วันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันแห่งความยุติธรรมทางสังคม (World Day of Social Justice) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและตอบสนองความต้องการประชากรโลกทุกคนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชายขอบ


🤝 ธีมของปีนี้ “ก้าวข้ามอุปสรรค และส่งเสริมโอกาสเพื่อความยุติธรรมทางสังคม” (Overcoming Barriers and Unleashing Opportunities for Social Justice) สนับสนุนให้เราแก้ไขปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียม และความขัดแย้งในสังคมด้วยการสร้างพันธมิตรและพูดคุยกันระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบหลากหลายกลุ่ม


💪🏻 อย่างที่เรารู้กันได้ว่า การเลือกปฏิบัติ การกดขี่ และการจัดสรรทรัพยากรอย่างไม่ทั่วถึงเป็นต้นเหตุหลักๆ ของชีวิตที่ยากลำบากของคนหลายกลุ่ม และแม้จะผ่านไปหลายทศวรรษ ต้นตอเหล่านี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข นี่คือการเคลื่อนไหวภาคประชาชนส่วนหนึ่งที่ปะทุขึ้นจากปัญหาแหล่งอำนาจที่ไม่เท่าเทียม

🇲🇲🇹🇭🇹🇼🇭🇰 การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย พม่า ไต้หวัน และฮ่องกง

🧕 สิทธิของผู้หญิงที่จะไม่ใส่ฮิญาบ

🏳️‍🌈 สมรสเท่าเทียมและสิทธิคนข้ามเพศ

🌳 สิทธิที่ดินของชนเผ่าพื้นเมือง

💨 การลุกฮือเรื่องความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ

🏥 สิทธิการทำแท้ง


⚖️ ความยุติธรรมทางสังคมเป็นหนทางเดียวที่เราจะบรรลุความต้องการและความฝันของเราทุกคนได้ ถ้าเราไม่ร่วมกันผลักดันเพื่อความเป็นธรรม สังคมที่ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างสมเกียรติก็จะเป็นเพียงความฝันต่อไป


#WeAreManushyan ♾️ Equal Human Beings


✊💗 ในฐานะองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชน ที่นำโดยผู้หญิง ยึดถือหลักการเฟมินิสต์แบบอัตลักษณ์ทับซ้อน และมาจากซีกโลกใต้ เราเสริมพลังของมนุษย์ทุกคนในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และความเป็นธรรม การสร้างสังคม “เพื่อทุกคน” เป็นหัวใจของงานที่เราทำ เราจะไม่หยุดส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และปกป้องเสรีภาพพื้นฐาน ทั้งด้านสิทธิดิจิทัล ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนนักปกป้องสิทธิ และอื่นๆ อีกมากมาย


Comments


bottom of page