top of page
 • Writer's pictureManushya Foundation

มาตรา 112 ของไทยเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่มาตรา 112 ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยระบุไว้ว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

แต่มาตรา 112 นั้นเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อที่ 19 ว่าด้วยเสรีภาพแห่งการแสดงออก

ICCPR ระบุว่าทุกบุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก โดยสิทธินี้อาจจะมีข้อจำกัดในบางสถานการณ์แต่การจำกัดนั้นรัฐบาลต้องมีเหตุผลอันสมควรและจะทำได้ก็ต่อเมื่อข้อจำกัดนั้นบัญญัติไว้ในกฎหมายและจำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน

ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาที่ ICCPR ระบุไว้


การเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง การเรียกร้องความยุติธรรม ความเท่าเทียมและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ใช่การจาบจ้วงสถาบัน


การเรียกร้องให้สถาบันอยู่ใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน เพื่อประชาชนนั้นไม่ใช่การจาบจ้วงสถาบัน แต่เป็นเพียงความหวังของประชาชนที่ฝันอยากจะเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงผลิบานในประเทศไทย


ขณะนี้มีการใช้มาตรา 112 ดำเนินคดีกับแกนนำเป็นจำนวนมากจนสังเกตเห็นได้ชัด ทางรัฐควรยุติการนำมาตรา 112 มาใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามผู้ชุมนุมและมาตรา 112 สมควรถูกยกเลิกได้แล้ว

หน่วยงานตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (CCPR) และคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (CESCR) ก็เคยเรียกร้องให้ประเทศไทยแก้ไขมาตรา 112 ให้สอดคล้องกับพันธะด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยต้องปฏิบัติตาม

ระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมุษยชนด้วยกระบวนการ UPR รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะถึงเจ็ดข้อให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา 112 และยุติการใช้มาตรา 112 เพื่อลิดรอนเสรีภาพแห่งการแสดงออก


ขณะนี้มาตรา 112 ถูกนำมาใช้ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยจำนวน 14 คน คือ

 • ฟอร์ด ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี

 • ไผ่ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา

 • ชินวัตร จันทร์กระจ่าง

 • รุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล

 • อานนท์ นำภา

 • เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์

 • ไมค์ ภาณุพงศ์ จาดนอก

 • จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์

 • ปิยรัฐ จงเทพ

 • มายด์ ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล

 • ชนินทร์ วงษ์ศรี

 • อรรถพล บัวพัฒน์

 • ชูเกียรติ แสงวงศ์

 • สมบัติ ทองย้อย

コメント


bottom of page