• Manushya Foundation

มาตรา 112 ของไทยเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศหรือไม่มาตรา 112 ในประมวลกฎหมายอาญาของไทยระบุไว้ว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี

แต่มาตรา 112 นั้นเป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ข้อที่ 19 ว่าด้วยเสรีภาพแห่งการแสดงออก

ICCPR ระบุว่าทุกบุคคลมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก โดยสิทธินี้อาจจะมีข้อจำกัดในบางสถานการณ์แต่การจำกัดนั้นรัฐบาลต้องมีเหตุผลอันสมควรและจะทำได้ก็ต่อเมื่อข้อจำกัดนั้นบัญญัติไว้ในกฎหมายและจำเป็นต่อการรักษาความมั่นคงของชาติ หรือความสงบเรียบร้อย หรือการสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชน

ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติตามกติกาที่ ICCPR ระบุไว้


การเรียกร้องประชาธิปไตยที่แท้จริง การเรียกร้องความยุติธรรม ความเท่าเทียมและความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนนั้นไม่ใช่การจาบจ้วงสถาบัน


การเรียกร้องให้สถาบันอยู่ใต้รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน เพื่อประชาชนนั้นไม่ใช่การจาบจ้วงสถาบัน แต่เป็นเพียงความหวังของประชาชนที่ฝันอยากจะเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริงผลิบานในประเทศไทย


ขณะนี้มีการใช้มาตรา 112 ดำเนินคดีกับแกนนำเป็นจำนวนมากจนสังเกตเห็นได้ชัด ทางรัฐควรยุติการนำมาตรา 112 มาใช้เป็นเครื่องมือในการปราบปรามผู้ชุมนุมและมาตรา 112 สมควรถูกยกเลิกได้แล้ว

หน่วยงานตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติคือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (CCPR) และคณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (CESCR) ก็เคยเรียกร้องให้ประเทศไทยแก้ไขมาตรา 112 ให้สอดคล้องกับพันธะด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ไทยต้องปฏิบัติตาม

ระหว่างการทบทวนสถานการณ์สิทธิมุษยชนด้วยกระบวนการ UPR รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ประเทศไทยได้รับข้อเสนอแนะถึงเจ็ดข้อให้ยกเลิกหรือแก้ไขมาตรา 112 และยุติการใช้มาตรา 112 เพื่อลิดรอนเสรีภาพแห่งการแสดงออก


ขณะนี้มาตรา 112 ถูกนำมาใช้ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยจำนวน 14 คน คือ

 • ฟอร์ด ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี

 • ไผ่ จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา

 • ชินวัตร จันทร์กระจ่าง

 • รุ้ง ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล

 • อานนท์ นำภา

 • เพนกวิน พริษฐ์ ชิวารักษ์

 • ไมค์ ภาณุพงศ์ จาดนอก

 • จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์

 • ปิยรัฐ จงเทพ

 • มายด์ ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล

 • ชนินทร์ วงษ์ศรี

 • อรรถพล บัวพัฒน์

 • ชูเกียรติ แสงวงศ์

 • สมบัติ ทองย้อย

308 views0 comments

TWITTER & INSTAGRAM

Founded in 2017, Manushya Foundation serves as a bridge to engage, mobilise, and empower agents of change by: connecting humans through inclusive coalition building and; by developing strategies focused at placing local communities’ voices in the centre of human rights advocacy and domestic implementation of international human rights obligations and standards.

 

Manushya Foundation strengthens the solidarity and capacity of communities and grassroots to ensure they can constructively raise their own concerns and provide solutions in order to improve their livelihoods and the human rights situation on the ground.

©2021 by Manushya Foundation.