top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

Share With Pride! Everyone has equal rights!#ShareWithPride เพราะเดือนแห่งความภาคภูมิใจ ไม่ใช่การเฉลิมฉลอง แต่มันคือการต่อสู้อย่างมีศักดิ์ศรี ชั่วโมงนี้ไม่พูดถึงคุณต้น ศิริศักดิ์ ไชยเทศ นักกิจกรรมอิสระด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศและพนักงานบริการ คงไม่ได้! จากกรณีแคมเปญรณรงค์สิทธิในอัตลักษณ์และการแสดงทางเพศ และ เพศวิถี ที่จัดเต็มทุกชุด โดยเฉพาะภาพที่แสดงให้เห็นถึงสิทธิในการเข้าถึงการเป็นนักบวช เพื่อการสื่อสารที่ตรงเป้า กระแทกกระทั้นความรู้สึกถึงแก่นของผู้คนในสังคม น้อยคนนักที่จะมีอำนาจภายใน (Power Within) ที่ทรงพลังมากพอเพื่อยืดหยัดในการต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรม


เสรีภาพในการนับศาสนา การมีศรัทธาในความเชื่อทางจิตญญาณ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และเชื่อมโยงไปถึงการทำงานในมิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ เพราะศาสนามักถูกใช้ไปเครื่องมือในการแบ่งแยกและเป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลหรือชุมชนอยู่เสมอ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกอยู่ในแทบทุกสังคมรวมถึงสังคมแบบไทยของของเราด้วย ดังนั้นการที่คุณต้นลุกขึ้นมาทำแคมเปญรณรงค์ที่แสนจะเรียบง่ายผ่านภาพถ่ายรณรงค์ แต่กลับสร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสาธารณชนวงกว้างทั้งจากยอดแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ และกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันผ่านสื่อกระแสหลัก เหล่านี้คือภาพสะท้อนให้พวกเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า #Pride2021 หรือเดือนแห่งความภูมิใจที่ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวไม่ว่าจะทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจที่พากันแห่แหนประดับประดาอาคารสถานที่ด้วยสีรุ้งอันสดใสนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ความภาคภูมิใจเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติ นั่นก็เพราะว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศยังคงไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่เพราะขาดซึ่งกฎหมายและนโยบายทีทำให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQANs+) ทั้งกฎหมายรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว กฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพของบุคคล กฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล


มานุษยะภาคภูมิใจที่คุณต้น ศิริศักดิ์ ไชยเทศ ได้ร่วมเป็นกรรมการบริหารขององค์กร เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า มนุษยะคือขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนในทุกมิติและทำให้คำว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”นั้นเป็นเพียงถ้อยคำสวยหรูแต่จะต้องเชิดชูคุณค่าของมนุษย์ทุกคนได้อย่างแท้จริง


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


#ShareWithPride This is Pride Month and instead of only enjoying the celebration, we take it more seriously as we realize there is a lot to do regarding #Equality & #Justice for #LGBTIQAN people. At this time, SirisakPosh ChaitedSpice, aka Ton, has taken one of the most significant leap steps to tackle discrimination and exclusion in one of the most sensitive issues: freedom of religion or belief.


A simple photoshoot campaign where he wore a monk-liked dress with a rainbow shoulder strip has impacted the heart of Thai society with thousands of shares and media covered unexpectedly. #FreedomOfReligion or Belief lies at the centre of our #HumanRights core value. We know that it plays a crucial role in causing racial discrimination and social exclusion that are deeply rooted in our cultures. However, 'Ton' takes his brave heart without hesitation to hit this shot, knowing that everyone shall have the right to enjoy spiritual development regardless of their religion or belief.


We, at Manushya Foundation, are proud to support and have Sirisak 'Ton' as our Board Member. With him, we can ensure that "leave no one behind" is not just a motto but a possibility that can happen in real life!


Opmerkingen


bottom of page