top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

เราต้องการสนธิสัญญาทางกฎหมายที่รับประกันได้ว่าภาคธุรกิจจะบังคับใช้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน#CorporateAccountability✊🏻 #AsiaWakeUp📍 พวกเราต้องการสนธิสัญญากฎหมายด้านภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่สามารถประกันได้ว่าทุกบริษัทจะต้องบังคับใช้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเสมอ!


🇺🇳ในปี 2011 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Rights Council: UNHRC) ได้รับรองให้ใช้หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติตามสมัครใจในการป้องกันผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจ และกำหนดให้ภาคธุรกิจมีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเกิดผลกระทบดังกล่าว


⚠️ทว่า มาตรการที่ทำเพียงบังหน้าอย่าง UNGPs และแผนปฎิบัติการระดับชาติอย่าง NAP ไม่สามารถทำการใดที่เรียกร้องให้เกิดความรับผิดชอบจากภาคธุรกิจในทวีปเอเชียได้จริงเลย เพราะแผนพวกนี้ไม่เคยพอ!


🏦ในวิธีการแสวงหาผลกำไรสูงสุดแล้ว ธุรกิจยักษ์ใหญ่มักหาทางลอยนวลจากการกระทำละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ชุมชนทั่วโลก จากการขูดรีดเลือดเนื้อของคนชายขอบและผู้ถูกกดขี่เพื่อผลกำไรเม็ดงาม ในขณะเดียวกัน โครงการพัฒนาต่าง ๆ จากภาคธุรกิจที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ได้สร้างมลภาวะบนโลกอย่างต่อเนื่องจนอยู่ในระดับวิกฤติ ซ้ำร้าย ผู้ที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องความถูกต้องและพูดความจริงกลับถูกปิดปาก ข่มขู่ และเข่นฆ่า


🤝🏻แม้ภาคธุรกิจทำงานกันข้ามพรหมแดน แต่ในการตัดสินเบื้องต้น ยังคงต้องตัดสินโดยยึดตามกฎหมายของชาตินั้น ๆ ในปัจจุบันแทบไม่มีระเบียบหรือกฎเกณฑ์ใดทางกฎหมายระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของภาคธุรกิจเลย และส่วนมากความพยายามในการกดดันให้ภาคธุรกิจรับผิดชอบต่อผลกระทบในระดับนานาชาตินั้น ยังเป็นเพียงแผนปฏิบิติตามความสมัครใจที่ท้ายที่สุดแล้วกลับไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง


⚖️เป็นเวลากว่าหลายปีที่เครือข่ายของเราพยายามเรียกร้องให้เกิดการอนุมัติการใช้สนธิสัญญาทางกฎหมาย (Legally Binding Treaty) ระดับสากลว่าด้วยเรื่องภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เราต้องการให้ภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำอันละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทำลายสิ่งแวดล้อมจริง ๆ เสียที!


#WeAreManushyan ♾ Equal Human Beings✊🏻


#RBHRF2022 🇺🇳 ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทีมงานมานุษยะได้เข้าร่วมเวทีประชุมว่าด้วยภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่สหประชาชาติในรอบ 3 ปี! พวกเราไปเพื่อประกาศกร้าวอย่างชัดเจนว่ามาตรการที่ทำเพียงบังหน้าอย่าง UNGPs และแผนปฏิบัติการ NAP นั้นไม่เพียงพอ พวกเราต้องการสนธิสัญญาทางกฎหมายในด้านภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่สามารถรับประกันได้ว่าทุกบริษัทจะต้องบังคับใช้การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเสมอ!✊


Commentaires


bottom of page