top of page
  • Writer's pictureManushya Foundation

เสียงจากหยก: ผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 ที่อายุน้อยที่สุดนอกจากหยกแล้ว ยังมีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีอีก 20 คน และอีก 232 คน ซึ่งถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทกษัตริย์ จากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในไทย การดำเนินคดีกับหยก ชัดเจนว่าขัดแย้งกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)

สิทธิเด็ก และสิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม


อีกสิ่งที่เราอยากเน้นย้ำคือหยกเป็นเด็ก และสมควรได้รับการคุ้มครองมากที่สุด การที่หยกถูกจำกัดการเข้าถึงการศึกษา โดยเป็นไปได้ว่าเป็นผลมาจากการแสดงออกทางการเมือง และคดีความของเธอ ชี้ให้เห็นชัดถึงความล้มเหลวของรัฐบาลในการการันตีสิทธิของหยกในฐานะเยาวชน รัฐธรรมนูญไทย ปี 2560 กำหนดว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี” อีกทั้งสิทธิในการศึกษายังเป็นสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองในข้อ 13 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) และข้อ 28 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (​​CRC) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังความรับผิดชอบในการทำให้กฎระเบียบโรงเรียนสอดคล้องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็ก ตามข้อ 28 ของ CRC แต่เป็นที่ชัดเจนว่าไทยไม่ทำตามความรับผิดชอบนี้ จากที่หยกยังต้องยืนหยัดต่อต้านการใส่ชุดนักเรียน พร้อมกับที่ถูกตำหนิโดยครูและโรงเรียน เราขอเรียกร้องให้องค์กรที่เกี่ยวข้องปกป้องสิทธิในการศึกษาของหยก สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียน และปรับปรุงกฎสถานศึกษาให้เป็นไปในทางเดียวกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และหยุดการข่มขู่คุกคามนักกิจกรรมทุกรูปแบบ


อ้างอิง
留言


bottom of page